Adatvédelmi tájékoztató a Veganironman.hu oldal hírlevél feliratkozói részére - Vegán ironman

Adatvédelmi tájékoztató a Veganironman.hu oldal hírlevél feliratkozói részére

Adatvédelmi tájékoztató a Veganironman.hu oldal hírlevél feliratkozói részére
Az Ön által megadott személyes adatainak védelme kiemelten fontos számunkra. A feliratkozói lap
kitöltése során a válaszadók által megadott adatokat Kertész Róbert Tibor kezeli. A kitöltés során megadott
adatok valódiságáért és pontosságáért az Adatkezelő nem felel.

 1. Az adatkezelő adatai
   Az Adatkezelő megnevezése: Kertész Róbert Tibor E.V.
   Az Adatkezelő képviselője: Kertész Róbert Tibor E.V.
   Az Adatkezelő adószáma: 698090039-1-27
   Az Adatkezelő székhelye: 2064 Csabdi, Előhegy 31.
   Az Adatkezelő telefonos elérhetősége: +36-30-835-7693
   Az Adatkezelő elektronikus elérhetősége: info@veganironman.hu
   Az Adatkezelő postai címe: 2064 Csabdi, Előhegy 31.
   Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: nem foglalkoztat ilyen személyt az Adatkezelő
 2. Az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok
  Az Adatkezelő adatkezelési gyakorlata során mindig alkalmazza és betartja a rá és tevékenységére
  vonatkozó hatályos jogi szabályozást, különösen a következőket:
   Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét, a természetes személyeknek a személyes
  adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
  95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
   A 2011. évi CXII. törvényt, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  (Infotv.).
   A 2008. évi XLVIII. törvényt, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
  korlátairól (Grt.).
   A 2001. évi CVIII. törvényt, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
  társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ekertv.).
   Az 1995. évi CXIX. törvényt, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és
  lakcímadatok kezeléséről (Kkt.).
 3. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő a tanfolyamra jelentkezők adatait kezeli. Az adatkezelő felveszi a kitöltők keresztnevét és e-
mail címét az adatbázisába, hogy a tanfolyammal kapcsolatos részleteket, és az arra épülő jövőbeni online

és offline tréningek, ingyenes képzések időpontját, tartalmát megossza.
Az Adatkezelő a leírt céltól eltérően nem használja fel az Érintett személyes adatait, és adatait harmadik
félnek nem adja ki.

 1. Az adatkezelés jogalapja
   Az adatkezelésre a válaszadók önkéntes és kifejezett hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulás
  megadása a tanfolyamra való jelentkezés elküldésével és az adatkezelési kérdésére adott IGEN
  válasszal valósul meg.
   A Felhasználó személyes adatait (keresztnév, e-mail cím) adja meg.

2024.03.14

 1. A kezelt adatok köre
  Az Adatkezelő a jelentkezők személyes adatait kezeli, melyek: Keresztnév, e-mail cím.
 2. Az adatkezelés időtartama
   Az Adatkezelő a jelentkezők személyes adatait a beérkezését követően 5 évig kezeli.
   Amennyiben a jelentkező a hozzájárulását visszavonja, úgy az adatkezelés időtartama a visszavonás
  után 15 nappal szűnik meg. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor, díjmentesen visszavonhatja
  elektronikus, vagy postai úton. Az Adatkezelő a tudomásszerzést követően 15 napon belül intézkedik a
  személyes adatok törléséről.
   Amennyiben a jelentkezés beérkezése és az adatok feldolgozása után kiküldött e-mailekre olyan
  automatikus email üzenet érkezik vissza az Adatkezelőnek, hogy az email cím már nem érhető el, vagy
  már nem a hozzájárulást megadó érintett használja, akkor az email címhez kapcsolódó összes
  személyes adat törlésére intézkedik a tudomásszerzést követő 15 napon belül.
   A visszavonáshoz való jog nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott
  adatkezelés jogszerűségét.
 3. Az Érintett jogai személyes adatainak kezelésével kapcsolatban
   Átlátható tájékoztatást kapjon az adatainak kezelésével kapcsolatban.
   Visszajelzést kapjon az adatkezelés folyamatban levőségéről és az átlátható tájékoztatásban szereplő
  információkat megkapja.
   A rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítsék, vagy a hiányos személyes adatokat
  kiegészítsék.
   A rá vonatkozó személyes adatokat töröljék.
   Kérésére az Adatkezelő az adatkezelést korlátozza.
   Személyes adatait megfelelő formátumban megkapja és azokat más adatkezelőnek továbbítsa.
 4. A személyes adatok törlése
   Az adatkezelő törli az Érintett személyes adatait a jelentkezés beérkezését követő 5. évvel, amennyiben
  az Érintettel nem köt érvényes szerződést adatvédelmi tanácsadás tevékenység nyújtására
  vonatkozóan.
   Az Adatkezelő törli az Érintett személyes adatait, ha a hozzájárulását visszavonja a 6. pontban
  foglaltak szerint.
   Amennyiben az Érintett kéri személyes adatainak törlését az Adatkezelő 15 napon belül törli azokat.
   Amennyiben az e-mailek kiküldése után, olyan automatikus email üzenet érkezik vissza az
  Adatkezelőnek, hogy az email cím már nem érhető el, vagy már nem a hozzájárulást megadó érintett
  használja, akkor az email címhez kapcsolódó személyes adatok törlésére intézkedik az Adatkezelő, a
  tudomásszerzést követő 15 napon belül.
   Amennyiben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vagy a bíróság az Érintett
  személyes adatainak törlését kéri, akkor az a jogerős határozatban, végzésben foglaltak szerint történik
  meg.

2024.03.14

 1. Az adatok megismerése
  Az adatkezelés időtartama alatt, az adatkezeléssel érintett adatokat az Adatkezelő által foglalkoztatott
  munkavállalók, feladatuk ellátáshoz szükséges ideig és mértékben ismerhetik meg, titoktartási kötelezettség
  terhe mellett.
 2. Adattovábbítás
  Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, a 11. pontban megnevezett
  adatfeldolgozókon, valamint a hatályos jogszabályokban megfogalmazott előírások kivételével, harmadik
  félnek nem továbbítja.
 3. Adatfeldolgozás
  Az Adatkezelő, az 5. pontban felsorolt személyes adatok kezelése során, az adatok tárolásának és
  rendelkezésre állásának biztosítása érdekében más adatfeldolgozókat nem vesz igénybe. Az adatkezelő
  adatai az 1. pontban találhatóak.
 4. Az Érintett jogérvényesítési lehetőségei
   Személyes adataival kapcsolatos jogait az Adatkezelőnél, az 1. pontban felsorolt elérhetőségeken
  keresztül érvényesítheti. Az Adatkezelő a hatályos szabályozások alapján a hozzá beérkezett kérelmet,
  panaszt kezeli és az eljárás eredményéről az Érintettet tájékoztatja.
   Az Érintett az Adatkezelő adatkezelési tevékenységével kapcsolatos panaszával a Nemzeti
  Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.,
  weboldal: naih.hu) fordulhat.
   Az Érintett jogosult bírósági eljárást indítani az Adatkezelő tevékenységi helye szerint illetékes
  bíróságon, amennyiben a hatályos jogszabályok szerinti jogait az Adatkezelő megsértette.
 5. Titoktartás
  Az Adatkezelő, a jelentkezők adatait és a velük kapcsolatos valamennyi információt üzleti titokként kezeli.
 6. Adatbiztonsági intézkedések
  Az Adatkezelő rendelkezésére bocsájtott és általa kezelt személyes adatokat saját tulajdonú és üzemeltetésű
  szervereken tárolja. Az említett szerverek, a jogosulatlan felhasználás és az azzal kapcsolatos visszaélések
  megelőzése érdekében, korszerű, a technológiai fejlettségnek megfelelő műszaki és üzemeltetési biztonsági
  intézkedések vannak védve. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók biztonsági eljárásaikat rendszeresen
  ellenőrzik és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztik.
 7. Az adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége
  Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót a felhasználók értesítése mellett,
  egyoldalúan módosítsa.